فایل کتاب مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان ( دربردارنده شدت روشنایی استاندارد فضاهای مختلف) ، و راهنمای  نقشه کشی برق ساختمان را دانلود نمایید. جدول مشخصات لامپ ها نیز در کتاب مهندسی روشنایی دکتر کلهر آمده است.


مبحث سیزده


نقشه کشی برق ساختمان

منبع : مهندسی برق |نقشه کشی برق ساختمان
برچسب ها : ساختمان